Общи условия

за ползване на уебсайт на адрес: www.yourspace.bg

РАЗДЕЛ I.

ДЕФИНИЦИИ

Чл.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

1. Под термина ДРУЖЕСТВОТО следва да се разбира: “РЕАЛ ПРАЙЗ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 204222307, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучър“ №76А, ет. 3, представлявано от управителя Стела Миткова Неделчева.

2. Под термина УЕБСАЙТА следва да се разбира уебсайт на адрес: www. yourspace.bg. Под термина „уебсайт“ следва да се разбира систематизирана база данни в интернет пространството, достъпна чрез своя унифициран адрес /URL/ и съдържаща файлове, програми, текст, звук, изображения и други материали.

3. Под термина „КЛИЕНТ“ следва да се разбира всяко лице /физическо или юридическо/, попаднало на УЕБСАЙТА, независимо дали чрез целенасочено въвеждане на URL, чрез активиране на препратка или по друг начин, както и всяко лице, с което е сключен договор за предоставяне на услугите на ДРУЖЕСТВОТО или което се ползва от правата по такъв договор.

4. Под термина „ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ“ следа да се разбира предоставяне на информация от ДРУЖЕСТВОТО до КЛИЕНТИ на УЕБСАЙТА, относно предстоящи промоции, новини, полезна информация, предлагани услуги и други.

5. Под термина „БИСКВИТКА“ следва да се разбира: Малък файл, който се запазва в компютрите на КЛИЕНТИТЕ, за да подпомогне съхраняването на предпочитанията и друга информация, използвана на уеб страниците, които посещават.

6. “споделени работни пространства” означава отворено работно пространство, в което един или повече клиенти могат да ползват единични или екипни работни места, като работните места могат да се използват само за дейности, нормално извършвани в офис пространство, или отклоняващи се от това условие дейности, които са изрично уговорени в индивидуалния договор на КЛИЕНТА.

РАЗДЕЛ II.

ДОСТЪП. СЪДЪРЖАНИЕ.

Чл.2 ДРУЖЕСТВОТО предоставя достъп на КЛИЕНТИТЕ до УЕБСАЙТА, както и до предлаганите услуги, съгласно настоящите общи условия.

Чл.3 На достъп до УЕБСАЙТА, без необходимост от регистрация, имат право всички КЛИЕНТИ, навършили  14-годишна възраст. Право на регистрация и покупки в УЕБСАЙТА имат КЛИЕНТИ, навършили пълнолетие и неограничени в своята дееспособност.

Чл.4 На УЕБСАЙТА дружеството предоставя:

1. услуги за достъп до споделени работни пространства, насочени към работодатели или самостоятелно заети лица;

2. Информация относно предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО други услуги;

3. Полезна информация в сферата на дейност на ДРУЖЕСТВОТО, за ползването на която не се изисква заплащане;

Чл. 5 ДРУЖЕСТВОТО не e длъжно да следи за актуалността на публикациите на УЕБСАЙТА, за които не се изисква заплащане, и не отговаря за тях. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за поставените на УЕБСАЙТА връзки към други уебсайтове. Връзките към други уебсайтове служат единствено за обща информация на КЛИЕНТИТЕ, като съдържанието на свързаните страници не е проверявано за вярност, актуалност или спазване на разпоредбите на приложимото законодателство. Следователно ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени на КЛИЕНТИТЕ на свързаните интернет страници или за нарушения на закона, извършени от отговорните за свързаните интернет страници лица.

РАЗДЕЛ III.

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 6 Преминаването на КЛИЕНТА през УЕБСАЙТА генерира БИСКВИТКИ, които правят възможно адаптирането на услугите и съдържанието индивидуални потребности на КЛИЕНТА събирането на  обща статистическа информация, свързана с начина, по който УЕБСАЙТА се използва. При попадане на УЕБСАЙТА, преди да продължи ползването му, КЛИЕНТЪТ е длъжен да направи своя избор относно прилагането на БИСКВИТКИ. ДРУЖЕСТВОТО предоставя на КЛИЕНТА връзка за достъп до информацията относно употребата на БИСКВИТКИТЕ /ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящите общи условия/, на видно място до бутоните за избор.

Чл. 7 (1) УЕБСАЙТЪТ съдържа опция “Електронен бюлетин“, чрез която КЛИЕНТЪТ може да регистрира имейл адрес за ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ.

(2) Регистрирайки имейл адресът си за електронния бюлетин, КЛИЕНТЪТ дава съгласието си за обработване на тези лични данни, по смисъла на чл. 6, т. 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679 . КЛИЕНТЪТ има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на данните за имейл адреса му, като изпрати съобщение на посочения на УЕБСАЙТА имейл адрес за контакт на ДРУЖЕСТВОТО или чрез активация на съответния линк, находящ се в края на имейл съобщенията с бюлетина. При оттегляне на съгласието, ДРУЖЕСТВОТО изтрива имейл адресът на КЛИЕНТА от всички информационни системи.

Чл. 8. (1) При извършване на покупка или създаването на профил на УЕБСАЙТА, КЛИЕНТЪТ предоставя, а ДРУЖЕСТВОТО събира и обработва лични данни, като КЛИЕНТЪТ се съгласява със следните условия:

 1. Отговорник по защита на данните:
  Стела Миткова Неделчева, телефон: 02/439 4000, адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 76А, ет.3 ; имейл: office@braintrust.bg
 2. КЛИЕНТЪТ предоставя следните данни:
  2.1. Лични данни относно физическа идентичност
  – три имена
  – ЕГН (Единен граждански номер); ЛНЧ (личен номер на чужденец)
  – гражданство (всички притежавани от субекта)
  – държава на постоянно пребиваване
  – постоянен адрес
  – настоящ адрес
  – дата и място на раждане
  – информация за контакт (телефонен номер; имейл адрес; друго по преценка)
 3. Данните на КЛИЕНТА се обработват на следните основания:
  – КЛИЕНТЪТ е страна по договор или трето лице, в полза на което е сключен договор за предоставяне на услуги по ползване на обособени работни места на различни локации;
  – КЛИЕНТЪТ предоставя данните си доброволно и целенасочено, за получаване на информация от страна на ДРУЖЕСТВОТО относно новини и предложения, свързани с предоставяните услуги.
 4. Категории лица, на които ще бъдат предоставяни личните данни:
  – Лица, стопанисващи конкретна локация, за която КЛИЕНТЪТ е направил резервация.
  – Счетоводители – когато КЛИЕНТЪТ е страна по договор с ДРУЖЕСТВОТО и се налага издаване на счетоводни документи;
  – Лица, поддържащи УЕБСАЙТА.
  – Държавни и общински органи и други лица – когато законът налага такова предоставяне.
 5. Срок за съхранение на данните:
  – Личните данни ще бъдат заличени след приключване на търговските взаимоотношения между страните, с изключение на тези, чието съхранение е необходимо съгласно законодателство на Република България. След изтичане на законоустановените срокове, данните по предходното изречение ще бъдат заличени.
  – Доколкото Личните данни не са необходими за изпълнението на сключените договори, същите ще бъдат заличени и преди приключване на търговските отношения между страните, след получаване на искане за заличаването им от КЛИЕНТА.
 6. КЛИЕНТЪТ има право, при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета:
  6.1. на достъп до събраните лични данни и тяхната преносимост;
  6.2. да иска тяхната корекция, ограничаване или изтриване;
  6.3. да възрази срещу обработването или да оттегли съгласието си за обработване;
  6.4. да подаде жалба, в случай на нарушение на задълженията на администратора при обработването на данните. Жалбата се подава до Комисия за защита на личните данни, с адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518, Работно време  9:00 – 17:30 ч., Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg
  За да се възползва от правата си по т. 1, 2 и 3, субектът на лични данни следва да се свърже с ДРУЖЕСТВОТО на един от посочените на УЕБСАЙТА адреси или телефони за кореспонденция.

РАЗДЕЛ IV.

СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ

Чл.9 (1) На УЕБСАЙТА дружеството предлага абонаментни планове за достъп до споделени работни пространства, като в секцията на съответния абонаментен план са публикувани условията, при които се предоставя услугата. Поръчвайки абонаментния план, КЛИЕНТЪТ приема условията по предходното изречение, които, заедно с настоящите общи условия и евентуални други индивидуални уговорки между ДРУЖЕСТВОТО и КЛИЕНТА, представляват неразделна част от договора за предоставяне на услугата.

 (2) КЛИЕНТЪТ може да сключи договор за предоставяните от ДРУЖЕСТВОТО услуги, както в своя полза, така и в полза на трето лице /например свои служители/, като в последния случай КЛИЕНТЪТ отговаря за действията на третото лице, като за свои, и дължи заплащане на ДРУЖЕСТВОТО, независимо дали третото лице се е възползвало от услугите.

Чл. 10  За да сключи договор за конкретен абонаментен план, клиентът следва да създаде  профил на УЕБСАЙТА. При създаване на профила, КЛИЕНТЪТ предоставя задължително валиден имейл адрес, а останалите му идентификационни данни, на този етап, се предоставят по желание.

Чл. 11 Чрез клиентския профил, КЛИЕНТЪТ може да избере конкретен абонаментен план  и да го добави в своята количка. След като е избрал вида и броя планове, които иска да закупи, КЛИЕНТЪТ следва да активира бутона „Приключване на поръчката“, след което същият ще бъде пренасочен към страница с обобщени данни за поръчката. На страницата по предходното изречение, КЛИЕНТЪТ следва да въведе данните си идентификация, освен ако не е запазил същите в профила си и да избере начин на плащане. Накрая, КЛИЕНТЪТ следва да прочете и да се съгласи с настоящите общи условия, като отбележи отметка в предвидената за тази цел кутийка. Поръчката се счита за завършена и договорът за услуги, съобразно избрания абонаментен план, се счита за сключен, след като КЛИЕНТЪТ активира бутона „ЗАВЪРШВАНЕ“.

Чл. 12 Следва завършване на поръчката, КЛИЕНТЪТ следва да извърши плащане, съобразно избрания от него начин, а именно чрез банков превод или с банкова карта, чрез платформата „mypos.eu”.

Чл. 13 (1) В случай, че плащането с банкова карта не може да бъде извършено, поради техническа причина, или КЛИЕНТЪТ не го завърши, то това не влияе на валидността на договора и на задължението на КЛИЕНТА за плащане на закупения абонаментен план. КЛИЕНТЪТ следва да се свърже с ДРУЖЕСТВОТО, на посочените на УЕБСАЙТА данни за контакт, за да се уреди заплащането.

(2) В случай, че КЛИЕНТЪТ не заплати цената на закупения абонамент, в петдневен срок от сключване на договора, ДРУЖЕСТВОТО има право да развали договора, с едностранно уведомление по имейл, без допълнително предупреждение, или да предостави на КЛИЕНТА допълнителен петдневен срок за плащане, след изтичането на който, ДРУЖЕСТВОТО има право да предприеме действия за принудително събиране на вземането си.

Чл.14 Предлаганите от ДРУЖЕСВОТО абонаментни планове за услуги са предназначени за търговската или професионалната дейност на КЛИЕНТА, поради което същият не разполага с право на отказ, съгласно разпоредбите на чл. 50-56 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 15 След извършване на плащането от страна на КЛИЕНТА, ДРУЖЕСТОВОТО активира съответния абонаментен план и уведомява КЛИЕНТА за това по имейл, с което действие на КЛИЕНТА се предоставя възможността да се възползва от включените в закупения абонаментен план услуги.

Чл.16 Заплащането на дължимата цена за абонамента не зависи от реалното ползване на включените в него опции.

Чл. 17 (1) ДРУЖЕСТВОТО има право да развали договора за услуги едностранно, без допълнително предупреждение, в случай на съществено неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по договора за услуги, включително, но не само, при:

1. забава с дължимо от КЛИЕНТА плащане /извън случая на чл. 13, ал.2/ с повече от двадесет календарни дни;

2. Съществено неизпълнение на условията за достъп и ползване на споделените работни места в локациите;

3. Нанасяне на вреди при ползване на споделените работни пространства.

(2) В случая по предходното изречение, ДРУЖЕСТВОТО задържа платената за абонаментния план цена, като неустойка за пропуснати ползи поради неизпълнението на договора и има право, в допълнение към неустойката да претендира обезщетение за претърпените от него или неговите подизпълнители материални вреди.

РАЗДЕЛ V.

ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА ПО ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ

Чл. 18 (1) Съобразно условията на избрания пакет, услугата включва право на ползване на едно или повече работни места в споделеното работно пространство или зала за срещи, за определен период от време, в рамките на официалното работно време на съответната локация, обявено в описанието на на УЕБСАЙТА, както и право на неограничено ползване на интернет (WiFi и/или LAN);

(2) КЛИЕНТЪТ има право да инспектира работните места при заемането им и да направи възражение за състоянието на заеманото работно място при заемането му. В случай че, КЛИЕНТЪТ заеме работното място без възражение, се счита, че КЛИЕНТЪТ е приел работно място в добро състояние и без забележки.

Чл. 19 КЛИЕНТЪТ има право да внася собствени техника и оборудване  в споделеното работно пространство. 

Чл. 20 КЛИЕНТЪТ може да ползва допълнителни услуги в локация, срещу заплащане, съобразно ценоразписа на ДРУЖЕСТВОТО или на стопанисващото локацията лице.

Чл. 21 КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва условията за достъп на всяка локация, както и да осигури спазването на изискванията за безопасност, които могат да бъдат установени от ДРУЖЕСТВОТО  или неговите подизпълнители, стопанисващи конкретната локация, в която се намира работното пространство.

Чл. 22 КЛИЕНТЪТ е длъжен да се съобразява с и да не възпрепятства провеждането на мероприятия в споделеното работно пространство, при уведомяване от страна на ДРУЖЕСТВОТО, отправено не по-късно от 2 работни дни преди датата на мероприятието.

Чл. 23 След като е активирал абонаментния пакет на свое име, КЛИЕНТЪТ няма право да отдава ползваното от него място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения по сключения с ДРУЖЕСТВОТО  договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на същото.

Чл. 24 КЛИЕНТЪТ няма право да извършва промени в споделените работните места, освен с предварително писмено съгласие на ДРУЖЕСТВОТО и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички разходи, свързани с извършването на промени са за сметка на КЛИЕНТА. ДРУЖЕСТВОТО има право, като условие за извършване на промени в работното пространство, да изиска от Клиента да предостави депозит за покриване на разходи за възстановяване на работното място в първоначалния му вид, в случай че това се налага.

Чл. 25 (1) КЛИЕНТЪТ е длъжен, при приключване на ползването, да предаде работно място във вида, в който го е получил, като се отчете нормалното замърсяване, с оглед ползването му. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде на ДРУЖЕСТВОТО  всички ключове / чипове за достъп до работното пространство, в деня след прекратяването на ползването.

(2) Ако КЛИЕНТЪТ изпадне в забава с изпълнението на задълженията си по ал. 1, същият е длъжен да заплати на ДРУЖЕСТВОТО,  неустойка за забава, в размер на 40 лева на ден.

(3) КЛИЕНТЪТ се задължава да използва добросъвестно и да се отнася с дължимата грижа към предоставените му от ДРУЖЕСТВОТО вещи, както и да ги върне обратно във вида, в който ги е получил, след напускане на работното пространство. В случай на повреда, загуба или липса на някои от поверените му вещи, КЛИЕНТЪТ се задължава да възстанови на ДРУЖЕСТВОТО направените разходи за набавяне на нови такива.

Чл. 26 КЛИЕНТЪТ се задължава да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани с разпространението на информация. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва законовите ограничения при пренос, съхранение, обработване и представяне и/ или предоставяне на информация. КЛИЕНТЪТ е длъжен да спазва всички приложими закони и нормативни правила, свързани със защита на обекти на интелектуална и/или индустриална собственост. Копирането, разпространението или свалянето на защитени с авторски права музика и/или филми и/или други обекти, защитени с авторско без съответен лиценз е забранено. 

Чл. 27 КЛИЕНТЪТ е изцяло отговорен за своите действия, включително в случаите когато използва достъп до интернет, чрез мрежата на ДРУЖЕСТВОТО или неговите подизпълнители, стопанисващи локациите.

Чл. 28. В случай на неизпълнение на задълженията си, съгласно договора за услуги, КЛИЕНТЪТ е длъжен да обезщети ДРУЖЕСТВОТО, както и неговите подизпълнители, стопанисващи конкретна локация, за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително правни и други разноски, извършени поради неизпълнението на КЛИЕНТА.

РАЗДЕЛ VI.

ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ

Чл. 29 ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да извършва всякакъв вид строителни и конструктивни промени, необходими за поддържане и разширяване на пространствата или на конкретно работно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности. При възникване на такива обстоятелства, ДРУЖЕСТВОТО се задължава да осигури на КЛИЕНТА използване на сходно работното пространство, за периода на направената от него резервация.

Чл. 30 Работните места се намират в общо отворено помещение/офис и не подлежат на разделяне или отделяне, поради което ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за липсващи лични вещи и ценности на КЛИЕНТА. Същите не следва да бъдат оставяни без надзор от КЛИЕНТА, по време на ползването на работните места.

Чл. 31 ДРУЖЕСТОВОТО  не носи отговорност за вреди, претърпени от КЛИЕНТ при ползване на работно място, освен в случаите, когато тези вреди са резултат от груба небрежност или умисъл от страна на ДРУЖЕСТВОТО, негов представител или подизпълнител. Във всички случаи, отговорността на ДРУЖЕСТВОТО  е ограничена само до вреди, които са в пряка и непосредствена връзка със събитието,  за което ДРУЖЕСТВОТО  отговаря, и които вреди са могли да бъдат предвидени при сключването на Договора за услуги. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за пропуснати ползи или косвени вреди.

РАЗДЕЛ VII

РЕЗЕРВАЦИЯ

Чл. 32 (1)КЛИЕНТЪТ прави резервация на работно място в избраната от него локация, чрез профила си в предоставената от ДРУЖЕСТВОТО платформа за регистрации „YOURSPACE”, достъпна на адрес: http://yourspace.bg/.

(2) Резервацията е успешна, при получаване от КЛИЕНТА на потвърждение от ДРУЖЕСТВОТО, чрез профила в платформата или на посочения имейл адрес.

Чл. 33. (1)  КЛИЕНТЪТ има право да откаже направена резервация, съобразно условията на конкретния абонаментен план, по реда на ал.1 и ал. 2 по-горе.

(2) В случай, че при отказа, КЛИЕНТЪТ не спази условията на конкретния абонаментен план, посещението се счита за извършено и се отразява в закупения от КЛИЕНТА абонамент.

РАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34 ДРУЖЕСТВОТО  има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. ДРУЖЕСТВОТО  се задължава да уведомява своевременно Клиента за направените промени. В случай че КЛИЕНТЪТ не изрази изрично писмено несъгласие с направените промени, в рамките на 14 дни от уведомяването по предходното изречение, се счита, че КЛИЕНТЪТ е приел съответните промени в Общите условия.

Чл. 35 Всички съобщения и уведомления се считат за редовно връчени, ако са изпратени на посочените от ДРУЖЕСТВОТО на УЕБСАЙТА или от КЛИЕНТА в профила му адреси за кореспонденция или имейл адреси.

Чл. 36 Договорите, сключени при условията на настоящите Общи условия са подчинени на българското право.

Чл. 37 Всички спорове между страните ще се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност, страните се съгласяват споровете, възникнали по повод на този договор, да бъдат разглеждани пред компетентните български съдилища.

Чл. 38  В случай че отделни клаузи или части от настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия и сключения договор с КЛИЕНТА като цяло. В такива случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство, водещи до последици, най – близки до тези, целени с нищожните клаузи.